Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

Jeff Gehr
Reposted byI-HAVE-NO-FACEphotographiliajeannesteletubisieizzy13violinzz7cm
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Mistrz i Malgorzata
Reposted fromtwice twice viametka metka
Jeff Gehr
Reposted byI-HAVE-NO-FACEphotographiliajeannesteletubisieizzy13violinzz7cm
Jeff Gehr
Reposted byI-HAVE-NO-FACEphotographiliajeannesteletubisieizzy13violinzz7cm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl